Kallelse till årsmöte 15/3

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte på Mässen, Livgardet Kungsängen den 15:e mars 2017 kl 17:00.

Deltagande på årsmötet skall anmälas i god tid, senast den 8 mars 2017.

Anmälan görs till ordförande Tony Allansson per e-post tony.allansson@fmv.se eller per telefon 08-584 54 000, mobil 0702-571 325.

Motioner insändes senast den 15 februari 2017.

Förslag till dagordning

Mötets öppnande
§1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§2. Beslut om årsmötets behöriga utlysande
§3. Fastställande av dagordning
§4. Val av två justeringsmän
§5. Godkännande av verksamhetsberättelsen
§6. Godkännande av förvaltningsberättelsen
§7. Revisionsberättelse
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen
§9. Inkomna motioner
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat
§11. Ändring av medlemsavgiften FÖRSLAG
§12. Val av:
a. ordförande på ett år
b. fyra styrelseledamöter på två år
c. två styrelsesuppleanter på 1 år
d. en revisor på ett år
e. en revisorsuppleant på ett år
f. valnämnd tre personer
§13. Mötets avslutning

VÄLKOMMEN! Kaffe serveras.