Kallelse till årsmöte för 2018 den 14/3

Så var det då dags igen att summera nu när ännu ett år har gått till historien och se på det som varit och blicka framåt med förnyade krafter.

Vi är glada att så många medlemmar har velat närvara vid våra olika aktiviteter även då alla förutsättningar inte varit så bra som vi önskat.

Jag vill trycka på att vi skulle behöva en större uppslutning till årsmötet då vi har behov av en del nya engagerade människor i styrelsen som kan fortsätta driva de frågor som uppstår och göra verksamheten ännu bättre.

Förutom det så hoppas jag ni sprider vidare att vi finns och att det finns gott om plats för fler medlemmar så att vi kan hjälpas åt att även fortsättningsvis driva föreningen i en positiv anda.

Väl mött till årsmötet!

Ordförande FMK Livgardet, Tony Allansson

Härmed kallas du till årsmöte på Mässen Livgardet Kungsängen 2018-03-14 kl 17:00.

Anmälan görs till ordförande Tony Allansson per e-post tony.allansson@fmv.se eller per telefon 08-584 54 000, mobil 0702-571 325.

Deltagande på årsmötet skall anmälas i god tid, senast den 7 mars. Motioner insändes senast den 24 februari.

Förslag till dagordning

Mötets öppnande
§1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§2. Beslut om årsmötets behöriga utlysande
§3. Fastställande av dagordning
§4. Val av två justeringsmän
§5. Godkännande av verksamhetsberättelsen
§6. Godkännande av förvaltningsberättelsen
§7. Revisionsberättelse
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen
§9. Inkomna motioner
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat
§11. Ändring av medlemsavgiften FÖRSLAG
§12. Val av:
a. ordförande på ett år
b. två styrelseledamöter på två år
c. en styrelseledamot på ett år
d. två styrelsesuppleanter på ett år
e. en revisor på ett år
f. en revisorsuppleant på ett år
g. valnämnd tre personer
§13. Mötets avslutning

VÄLKOMMEN! Kaffe serveras.